Website Banner

Flag Counter

 
ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคม 4 สมัยและคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่
คุณมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์
นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่
 
       ขอแสดงความยินดีกับ คุณมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์  ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสมาคมฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ อีกหนึ่งสมัย สมาชิกทุกคนยอมรับว่าท่านเป็นคนมีฝีมือ และตั้งใจทำงานจริงๆ

 
ในโอกาสนี้ท่านนายกสมาคม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ ปี 2557-2558 ดังนี้ 
1. นายมงคล       พิพัฒสัตยานุวงศ์  นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่
2. นายโกวิน        ฤทธิกานนท์  อุปนายก คนที่ 1
3. นายเสน่ห์        กรรณสูตร  อุปนายก คนที่ 2
4. นายอรรณพ      อัครนิธิยานนท์  อุปนายก คนที่ 3                            
5. นายประยุทธ     ศรีวิโรจน์  อุปนายก คนที่ 4
6. นายสมรักษ์      จองสุวรรณ  เลขาธิการ
7. นางณัฐกานต์    พันธ์ชัย   เหรัญญิก
8. นายสุธี           เตชะธนะวัฒน์   กรรมการ
9. นายโกญจนาท  ศรมยุรา  กรรมการ
10.  นายหัสดิน       ทรงประจักษ์กุล  กรรมการ
11. นายนพพร       อเนกบุณย์  กรรมการ
12. นายชาญชัย      หีบสัมฤทธิ์  กรรมการ
13.  นายศุภชัย      อิทธิปาลกุล  กรรมการ
14. นายสุรินทร์       ชินวงศ์พรหม  กรรมการ
15. นายใหจั๊ว         อเนกธนโรจน์กุล   กรรมการ
 16.  นายอติเทพ     แพร่จรรยา  กรรมการ
พร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการตลาด ดังนี้
  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านการตลาด  
1.  นายบุญเกิด        บุญเกิดทรัพย์สิน  (ร่วมมิตรฟาร์ม) ประธานที่ปรึกษาคณะฯ
2.  นายใหจั๊ว           อเนกธนโรจน์กุล  (ประธานชมรมผู้ค้าไข่ไก่) รองประธานที่ปรึกษาคณะฯ
  คณะอนุกรรมการด้านการตลาด
 
1. นายสุรินทร์         ชินวงศ์พรหม      (ชมรมผู้ค้าไข่ไก่) ประธานอนุกรรมการฯ
2.
นายสมรักษ์        จองสุวรรณ         (บมจ.ซีพีเอฟ ประเทศไทย)    
รองประธานฯ คนที่ 1 
3. นายเสถียรปรีชา   สุรชัยธนวัฒน์      (สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด) รองประธานฯ คนที่ 2
4. นายอรรณพ        อัครนิธิยานนท์    (นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่)      อนุกรรมการ      
5. นายประยุทธ       ศรีวิโรจน์           (บจ. ศรีวิโรจน์ฟาร์ม)    อนุกรรมการ  
6. นายอติเทพ        แพร่จรรยา          (ชมรมผู้ค้าไข่ไก่)              อนุกรรมการ  
7. นายสุเทพ          สุวรรณรัตน์         (ประธานชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้) อนุกรรมการ
8. นายนรินทร์        ปรารถนาพร        (ผู้เลี้ยงไก่ไข่จังหวัดชลบุรี)           อนุกรรมการ  
9. นายโสภณ         ทับถาวร             (ผู้เลี้ยงไก่ไข่จังหวัดฉะเชิงเทรา) อนุกรรมการ
10.  นายปรีชา          สุขบุญพันธ์         (ชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน)  อนุกรรมการ  
11. นายโกญจนาท    ศรมยุรา             (ผู้เลี้ยงไก่ไข่จังหวัดนครปฐม) อนุกรรมการ  
12. นายสันติ           ชินชฎาธาร         (ชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้)    อนุกรรมการ  
13. นายชิตศักดิ์       เวชชากุล           (ชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน) 
อนุกรรมการ  
14. ผู้แทน บมจ.เบทาโกร อนุกรรมการ  
15.  ผู้แทน บจ.แหลมทองเกษตรภัณฑ์ อนุกรรมการ  
 
   Free Counters
จำนวนคนเข้าชม
 
  สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่
313 อาคารซีพี.ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถ.สีลม เขตบางรัก กทม.
โทรศัพท์ 02-638-2873  โทรสาร 02-638-2536  E-mail: nuttawit-p@hotmail.com
  website stat  
Current Pageid = 56