Website Banner

Flag Counter

     
     
 สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่
THE ASSOCIATION OF HEN-EGG FARMERS, TRADERS AND EXPORTERS
         สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2539 ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้าพ.ศ.2509 และอยู่ในการควบคุมดูแลของ สำนักงานทะเบียนสมาคมการค้า ประจำกรุงเทพมหานครโดยมีนายกสมาคมถึงปัจจุบัน ทั้งสิ้น 4 คน ดังนี้

                                                                                                     
                                            
 

                                                     
 นายสัญชัย    
ชวนชัยรัตน์ 
 ดำรงตำแหน่ง
นายกสมาคมฯ 
ปี 2540-2544

นายวิชัย 
เตชะวัฒนานันนท์  
ดำรงตำแหน่ง
นายกสมาคมฯ 
ปี 2545-2547  
 
 นายณรงค์
เจียมใจบรรจง  
ดำรงตำแหน่ง
นายกสมาคมฯ 
ปี 2548-2549
 
นายมงคล
พิพัฒสัตยานุวงศ์
ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมฯ
ปี 2550-ปัจจุบัน

ทรศัพท์ 02-638-2873 ,  โทรสาร 02-638-2536  ,  E-mail :  eggsthailand@yahoo.com

 

                                มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อ
        ส่งเสริมการผลิตสินค้าไข่ไก่ที่มีคุณภาพดีและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด อีกทั้งมุ่งเน้นส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ในประเทศให้เพิ่มขึ้นทั้งในรูปไข่ไก่สดและไข่ไก่แปรรูป เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิกและอุตสาหกรรมไข่ไก่โดยรวมของประเทศ

สมาชิกของสมาคมฯ ประกอบด้วย 
     สมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการในการเลี้ยงไก่ไข่ ผู้ค้าไข่ไก่ และผู้ส่งออกไข่ไก่ ซึ่งครอบคลุมธุรกิจไก่ไข่ทั้งประเทศ โดยในด้านการผลิตไข่ไก่นั้นสมาชิกของสมาคมฯ มีทั้งรายเล็ก รายกลาง รายใหญ่ ซึ่งมีกำลังการผลิตไข่ไก่มากกว่าร้อยละ 50 ของการผลิตทั้งประเทศ

กิจกรรมสมาคมฯ ที่ผ่านมา     
     สมาคมฯ ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับภาครัฐ และคณะกรรมการนโยบายไข่ไก่แห่งชาติ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไข่ไก่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด 

กิจกรรมทางด้านการผลิต 
     สมาคมฯ ให้ความสำคัญในการดูแล ส่งเสริมสมาชิกให้ผลิตไข่ไก่คุณภาพดีในปริมาณที่พอดีกับความต้องการของตลาด 

กิจกรรมทางด้านการตลาด 

    สมาคมฯ ได้จัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาตลาดไข่ไก่ให้เติบโต เช่น
 1. กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ ได้แก่ โครงการร้านข้าวไข่เจียว การจัดสัมมนาวิชาการเพื่อให้ความรู้ในการบริโภคไข่ไก่ อย่างถูกต้องแก่ประชาชน สนับสนุนโครงการวิจัยเรื่องการเสริมโภชนาการโดยการให้ไข่ไก่กับเด็กประถมวัย เพื่อวัดการ  เปลี่ยนแปลงภาวะโปรตีนในร่างกายและโครงการไข่ไก่ในโรงเรียน
 2. สนับสนุนการขยายตลาดส่งออกไข่ไก่ในตลาดต่าง ๆ เช่น ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์
 3. สนับสนุนการพัฒนา และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่ เช่น การแปรรูปเป็นไข่ผง ไข่เหลว ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมไก่ไข่  
 4. การร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดไข่ไก่กับภาครัฐ ได้แก่ กรมปศุสัตว์  กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ฯลฯ ดังนี้ 
  • การเข้าร่วมงานมหกรรมอาหารปลอดภัย เนื้อ นม ไข่ ณ ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานี และงานมหกรรมเนื้อ นม ไข่ ปลอดภัยสู่ครัวโลก ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  • โครงการ “ธงฟ้าราคาประหยัด”
  • การให้ข้อมูลเพื่อประกอบการเจรจาเกี่ยวกับการเปิดเสรีการค้า กับ ประเทศต่างๆ (FTA) 
 5. จัดทำข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสถานการณ์การผลิต และการตลาดไข่ไก่ ให้ผู้เลี้ยง ผู้ค้า และผู้บริโภคได้รับทราบเป็นประจำทาง  
  • วารสาร “สาส์นไก่ไข่” 
  • หนังสือเกร็ดความรู้ : ไข่ไก่ 
  • บทความในนิตยสารปศุสัตว์  และหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ 
 6. การให้ความร่วมมือกับสมาคมการค้าอื่น ๆ เช่น สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้ค้าเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมผู้ผลิตไก่เนื้อเพื่อส่งออกไทย ฯลฯ เพื่อร่วมมือพัฒนาวงการปศุสัตว์ของไทย
 7. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และอื่นๆ เพื่อทำกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ไข่ไก่  ฯลฯ
 
                


   Free Counters
จำนวนคนเข้าชม
 
  สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่
313 อาคารซีพี.ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถ.สีลม เขตบางรัก กทม.
โทรศัพท์ 02-638-2873  โทรสาร 02-638-2536  E-mail: nuttawit-p@hotmail.com
  website stat  
Current Pageid = 52