Website Banner

Flag Counter


                    ในส่วนการรวบรวม link ส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่นี้ ทีมพัฒนาเว็บไซต์สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ (ดร.พรศรีเหล่ารุจิสวัสดิ์ , คุณณัฐกานต์  พันธ์ชัย)  ได้ขอให้นักศึกษาฝึกงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    
โดย นางสาวนิตยา  เกตุมา  และ นางสาวสุดารัตน์  พูลทวี ร่วมกับ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โดย นายอนุชิต  ทองเปลว และ นายสมร ศรีปราลาด ซึ่งเข้ามาฝึกงานกับสำนักที่ปรึกษาฯ CPF ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2556 - 11 เมษายน 2556  ได้ช่วยกันพัฒนาเว็บไซต์ให้กับสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ โดยคณะนักศึกษาฝึกงานได้ช่วยออกแบบจัดเรียงเนื้อหาให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหามากยิ่งขึ้น 
อีกทั้งได้เพิ่มเติม link ไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและผู้เข้าชมเว็บไซต์
เช่น เรื่องการส่งเสริมบริโภคไข่ไก่นี้ คณะนักศึกษาได้ link  จากเว็บไซต์อื่นๆเข้ามาเก็บไว้ในเว็บไซต์ของสมาคมฯ ดังนี้


      "ไข่" ให้สุขภาพ                                                                           
      บริโภคไข่ตามสูตรแต่ละวัย ได้ประโยชน์สูงสุด
 
 
   ข.เอ๋ย ข.ไข่ อร่อยถูกใจ ได้โภชนาการ
 
     เด็กกินไข่วันละใบ ห่างไกลโรค
 
     สารพันเมนูไข่ อร่อยดี มีประโยชน์
 
     10 ประโยชน์ของไข่ไก่น่ารู้
 
     ไข่ต้ม...สารพัดประโยชน์เพื่อสุขภาพ
 
     ประโยชน์จากไข่...พญ.ปราณี เมืองน้อย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 
     กินไข่ทุกวัน อันตรายหรือปลอดภัย
 
                  ระพี  สาคริก...ตัวฉันเองบริโภคไข่ไก่วันละ ๒ ฟอง มาตั้งแต่อายุยังเพียง ๔๐ ปี จนถึงบัดนี้ฉันมีอายุ ๙๐ ปีแล้วแต่ก็ยังบริโภคไข่ไก่วันละ ๒ ฟองอย่างสม่ำเสมอตลอดมา (5 ม.ค 2555)
 
     ไข่... ต้องกินอย่างฉลาด 
 
     กระทรวงสาธารณสุข หนุน กินไข่พอเหมาะกับวัย ห่างไกลโรค
 
     หลากประโยชน์ของไข่
 
 
  สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่
313 อาคารซีพี.ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถ.สีลม เขตบางรัก กทม.
โทรศัพท์ 02-638-2873  โทรสาร 02-638-2536  E-mail: nuttawit-p@hotmail.com
  website stat  
Current Pageid = 100