Website Banner

Flag Counter

 


  •  จุดแข็ง-จุดอ่อนของประเทศใน AEC
  •  อย.จับมือ DSI ปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย
 
  •  ข้อคิดจากสมเด็จพระเทพฯ  
 
  •  มติ ครม.
 
  •  นโยบายมาตรการการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์                  
 
  •  ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย (สศก.)
 
  •  WTO /เขตการค้าเสรี FTA 
 
 
 
  สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่
313 อาคารซีพี.ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถ.สีลม เขตบางรัก กทม.
โทรศัพท์ 02-638-2873  โทรสาร 02-638-2536  E-mail: nuttawit-p@hotmail.com
  website stat  
Current Pageid = 19