Website Banner

Flag Counter

                
   
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนำเข้าไข่ผง-ไข่เหลวของไทย
โดย ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ / ณัฐกานต์พันธ์ชัย
เมษายน 2554
        สถิติการนำไข่ผง - ไข่เหลว ของไทยย้อยหลังประมาณ 10 ปี พบว่า สินค้าไข่ผง - ไข่เหลว ที่ไทยนำเข้าแบ่งเป็น 6 รายการ ได้แก่อัลบูมินจากไข่ (พิกัด 3502.11.00) อัลบูมินจากไข่ (พิกัด 3502.19.00 ) ไข่แดงผง ไข่รวมผง ไข่แดงเหลว และไข่รวมเหลว โดยมีปริมาณการนำเข้าประมาณปีละ 1.2-1.7 ล้านตัน มีมูลค่าการนำเข้าประมาณปีละ 300-400 ล้าน บาท ซึ่งจากปริมาณและมูลค่าการนำเข้าไข่แปรรูปดังกล่าว คิดเป็นจำนวนไข่ไก่สดประมาณปีละ 300-400 ล้านฟอง ดังรายละเอียดการนำเข้าไข่ผง-ไข่เหลว ปี 2553 สามารถ Download ดูเอกสารเพิ่มเติมได้


 
    
                                                                                                          
 
  สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่
313 อาคารซีพี.ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถ.สีลม เขตบางรัก กทม.
โทรศัพท์ 02-638-2873  โทรสาร 02-638-2536  E-mail: nuttawit-p@hotmail.com
  website stat  
Current Pageid = 45