Website Banner

Flag Counter

     
ข้อมูลสรุปความเคลื่อนไหวด้านสุขภาพคน และสัตว์เศรษฐกิจ
          Food safety หรือความปลอดภัยทางอาหาร เป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมอาหาร ในวงการการเลี้ยงไก่ไข่ก็เช่นกัน  ดังนั้นเพื่อเป็นการเกาะติดสถานการณ์ เรื่องโรคระบาด และ ความปลอดภัยด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่ จึงใคร่ขอนำข้อมูล Health Watch สรุปความเคลื่อนไหวด้านสุขภาพคน และสัตว์เศรษฐกิจ ซึ่งจัดทำโดยสำนักเทคนิคและวิชาการสัตว์บก เครือเจริญโภคภัณฑ์ มาฝากต่อสมาชิก สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและ ส่งออกไก่ไข่ และ ทุกท่านที่สนใจเข้าเยี่ยมชมเวบไซต์ของสมาคมฯ ด้วย เพื่อให้ทุกท่าน ทันต่อทุกสถานการณ์ดังกล่าว  
 
       ฉบับที่ 127 ประจำวันที่ 15 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557
 
       ฉบับที่ 126 ประจำวันที่ 28 สิงหาคม - 14 กันยายน 2557
 
       ฉบับที่ 125 ประจำวันที่ 8 - 27 สิงหาคม 2557
 
       ฉบับที่ 123 ประจำวันที่ 8 - 24 กรกฎาคม 2557
 
       ฉบับที่ 122 ประจำวันที่ 19 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2557
 
       ฉบับที่ 119 ประจำวันที่ 25 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2557
 
       ฉบับที่ 118 ประจำวันที่ 10-24 เมษายน 2557
 
       ฉบับที่ 117 ประจำวันที่ 27 มีนาคม - 10 เมษายน 2557
 
       ฉบับที่ 116 ประจำวันที่ 10-26 มีนาคม 2557
 
       ฉบับที่ 115 ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2557
 
       ฉบับที่ 114 ประจำวันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ 2557
 
       ฉบับที่ 113 ประจำวันที่ 16 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2557
 
       ฉบับที่ 112 ประจำวันที่ 27 ธันวานคม 2556 - 15 มกราคม 2557
 
       ฉบับที่ 111 ประจำวันที่ 12-26 ธันวาคม 2556
 
       ฉบับที่ 110 ประจำวันที่ 22 - 11 ธันวาคม 56 
         3 โรคหายเองได้ ไม่ต้องใช้ “ยาปฏิชีวนะ” กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่า อัตราการเกิดเชือ  ดือ  ยาเพิ่มสูงขึน  อย่าง
ต่อเนื2อง ปัจจัยสำคัญมาจากการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุผล ดังนัน  จึงมีข้อแนะนำเพื2อลดการใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 โรคคือ ท้องเสีย พบว่า 99% เกิดจากเชือ  ไวรัสหรืออาหารเป็นพิษ แนะนำให้ดืม2 นํ าสะอาดและนํ าเกลือแร่ก็หายได้
 หวัด-เจ็บคอ พบว่า 80% เกิดจากเชือ  ไวรัส การพักผ่อนและทำร่างกายให้อบอุ่น ช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกาย แข็งแรงขึ น กำจัดไวรัสได้เร็วขึ น จึงทำให้หายป่วยเร็วขึน 
 แผลเลือดออก ถ้าทำความสะอาดอย่างถูกวิธีและป้องกันไม่ให้แผลโดนนํ า แผลจะหายเร็วขึน
        CPF สร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างบุคลากรทีม2 ีคุณภาพควบคู่ไปด้วย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื2อง ทำให้รายได้ปีนี เกือบ 4 แสนล้านบาท แยกเป็นรายได้ในประเทศ 30% และต่างประเทศ 65% โดยรายได้จากต่างประเทศมี แนวโน้มเพิ่มขึน  เนื2องจาก CPF มีการขยายการลงทุนในกลุ่ม 12 ประเทศ ผลิตอาหารป้อนคนมากถึง 3,000 ล้านคน โดยเป้าหมายใน 10 ปีข้างหน้า รายได้ของ CPF จะไปถึง 1 ล้านล้านบาท
 
      ฉบับที่ 109 ประจำวันที่ 8 - 21 พฤษจิกายน 56 
            สถานการณ์อุตสาหกรรมการผลิตกุ้งในเอเชีย
                 จีน ปริมาณการจับกุ้งของจีนในปี 2556 ลดลงถึง 30% เมือเทียบกับปี 2555 อันเป็นผลมาจากโรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome) และพื)นทีผลิตบางส่วนได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น ทำให้คาดการณ์ปริมาณการจับกุ้ง ตลอดปี 2556 อาจลดลงถึง 300,000 ตัน เทียบกับปีที 2555 หรือเป็นปริมาณทีต ํากว่า 1.2 ล้านตันเป็นครัง) แรกนับตัง) แต่ปี 2551 ทำให้ผู้ประกอบการแปรรูปได้รับผลกระทบจากราคากุ้งทีเ พมิ สูงขึน) เป็นอย่างมาก
               เวียดนาม สหรัฐกลายเป็นผู้นำเข้ากุ้งรายใหญ่ของเวียดนาม จากข้อมูลศุลกากรเวียดนามพบว่ามูลค่าส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐตัง) แต่ต้นปีจนถึงเดือนกันยายน 2556 คิดเป็นถึง 542.7 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเพมิ ขึน) 62.6% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ทีม ีมูลค่า 454.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยในเดือนกันยายน 2556 มีอัตราขยายตัวสูงถึง
138.7% เมือเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันปี 2555
               ไทย ภาคการผลิตของไทย คาดการณ์ปริมาณการจับกุ้งตลอดปี 2556 จะลดลงมาอยู่ทีร ะดับ 240,000-270,000  ตัน หรือลดลงกว่า 200,000 ตันจากปี 2555 ทีจ ับกุ้งได้กว่า 500,000 ตัน
 
       ฉบับที่ 108 ประจำวันที่ 25-7 พฤษจิกายน 56 
           สิงคโปร์ยกเลิกการห้ามนำเข้าเนืGอไก่แช่แข็งจากไทย สิงคโปร์ได้ประกาศยกเลิกการห้ามนำเข้าเนื)อไก่แช่แข็งจากไทยแล้ว ในการประชุมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดระหว่างสิงคโปร์กับไทย (STEER) เมือวันที 14 ตุลาคม 56 โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยกล่าวว่า การยกเลิกการห้ามนำเข้าดังกล่าว จะเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการของไทย ทีจ ะขยายการส่งออกไปยังตลาดสิงคโปร์ทีถ ือเป็นตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์จากเนื)อไก่ทีม ศักยภาพสูง

 
        ฉบับที่ 107 ประจำวันที่ 10-24 ตุลาคม 56 
          องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานเมือวันที 8 ตุลาคม 56 ว่าตัง  แต่ 1 มกราคม – 7 ตุลาคม 2556 พบผู้ติดเชือ H5N1 จำนวน 31 ราย และเสียชีวิตจำนวน 20 ราย โดยพบผู้ติดเชือ  และเสียชีวิตใน 6 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม และอียิปต์
 
       ฉบับที่ 105 ประจำวันที่ 11-26 กันยายน 56 
        
   กระทรวงเกษตรฯชี้แนวโน้มราคาไข่ไก่ที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับกลไกตลาด นายยุคล ลิมแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาไข่ไก่ที่เพิ่มสูงขึ้นขณะนี้ถือว่าเป็นไปตามกลไกตลาด เนื่องจากก่อนหน้านีในช่วงเดือนกรกฎาคมทีผ่านมาเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่มีการปลดแม่ไก่ยืนกรงเพื่อลดปริมาณไข่ในตลาดซึ่ง ส่งผลให้ปริมาณไข่ไก่ลดลง 10% หรือคิดเป็นปริมาณ 1 ล้านฟอง ประกอบกับสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่องมาตังแต่เดือนกรกฎาคมถึงปัจจุบันก็ทำให้มีการออกไข่น้อยลง โดยเฉลี่ย แล้วมีปริมาณไข่ไก่ลดลงประมาณ 3 ล้านฟอง จึงทำให้ราคาไข่ไก่ในช่วงนีสูงขึน        โดยราคาไข่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ 3.50 บาท/ฟอง แต่เมื่อมาพิจารณาต้นทุนการผลิตของเกษตรกรซึ่งอยู่ที่ 2.89 บาท/ฟอง คิดเป็นกำไรเฉลี่ยที่เกษตรกรได้รับประมาณ 20 % ก็ยังเป็นราคาทีอยู่ในเกณฑ์ทีคณะกรรมการไก่ไข่และผลิตภัณฑ์กำหนดไว้
 
       ฉบับที่ 104 ประจำวันที่ 29 สิงหาคม - 11 กันยายน 56
- OIE รายงานโรคระบาดในสัตว์ปีก (Disease Information; report date) 
- แอฟริกาใต้ (30/08/13) พบการติดเชื%อ H7 ในสัตว์ปีก มีสัตว์ปีกสงสัยติดเชื%อ 2,000 ตัว ป่วย 4 ตัว (0.20%)
 - แอฟริกาใต้ (30/08/13) พบการติดเชื%อ H5N2 ในสัตว์ปีก มีสัตว์ปีกสงสัยติดเชื้อ 7,508 ตัว ป่ว ย 1,389 ตัว(26.49%)
 - เม็กซิโก (31/08/13) พบการติดเชือ% H7N3 ในสัตว์ปีก มีสัตว์ปีกสงสัยติดเชือ% 10,005 ตัว
 - อิสราเอล (3/09/13) พบการติดเชือ% ND ในสัตว์ปีก มีสัตว์ปีกสงสัยติดเชือ% 60 ตัว ตาย 30 ตัว (50.00%)
 
       ฉบับที่ 103 ประจำวันที่ 14 - 28 สิงหาคม 56 
      -   คนจีนหันมานิยม “อาหารออนไลน์” ปัจจุบันคนจีนต้องเจอกับปัญหาความไม่ปลอดภัยในอาหาร ส่งผลให้ผู้บริโภคหาวิธีป้องกันตัวเองจากภัยของอาหาร จนเกิดกระแสนิยมการสัง ซื้ออาหารผ่านทางสือ ออนไลน์ ที่มีแนวโน้มมากขึน+ เรือยๆ โดยบริษัทอาหารยักษ์ใหญ่ในจีน ใช้กลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่เข้ามาชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ด้วยการโฆษณาอาหาร
ออนไลน์ปลอดภัย ที่รับประกันทั้ง คุณภาพอาหารและจัดส่งจากแหล่งผลิตโดยตรง โดยยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
ออนไลน์ในจีนปีนี้มีมูลค่าประมาณ 57,500 ล้านบาท และอาจเพิ่มสูงขึ้นถึง 2 แสนล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้านี      
         สหรัฐไม่เก็บภาษี CVD กุ้งจากไทย วันที 13 สิงหาคม 2556 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้ประกาศอัตราภาษีต่อต้านการอุดหนุน (CVD) กุ้งสดแช่เย็นทีน ำเข้าสหรัฐฯ ที่อัตราดังต่อไปนี้ไทย(ไม่ถูกจัดเก็บภาษี) จีน(18.80%) อินเดีย(10.54-11.14%) เวียดนาม(1.15-7.88%) มาเลเซีย(10.80-54.50%) โดยก่อนหน้านี้สหรัฐระบุที่จะจัดเก็บภาษีจากไทย 2.09% ทั้ง นี้ภาษีตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duties: CVD) คือ ภาษีที่รัฐบาลของประเทศผู้นำเข้าเรียกเก็บจากสินค้านำเข้าทีไ ด้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออก โดยมีวัตถุประสงค์เพือตอบโต้การอุดหนุน
 
 
       ฉบับที่ 102 ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 56

      นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร เปิดเผยว่า
            การส่งออกเนื้อไก่ช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มดีขึ้น โดยกำลังรอผลการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญีปุ่น เพื่อเปิดตลาดนำเข้าไก่สดจากไทย ทั้งนี้ การส่งออกเนื้อไก่ทั้งปี คาดว่าเติบโต 10-15% หรือมีปริมาณเพิ่ม จาก 5.5 แสนตัน เป็น 6.2 แสนตัน ขณะนี้ การส่งออกไปญี่ปุ่นได้เฉพาะแค่ไก่ปรุงสุกมีราคา 1.5-1.65 แสนบาทต่อตัน เพิ่มขึ้น 4-5%
            ขณะที่ตลาดหลักการส่งออกไก่ปรุงสุกและเนื้อไก่อยู่ในยุโรป รวมถึงในญี่ปุ่น ปริมาณส่งออกเนื้อไก่ 6 เดือนที่ผ่านมาราว 256,800 ตัน มูลค่า 32,460 ล้านบาท โดย CPF ส่งออกได้ 4.8 หมื่นตัน 6,800 ล้านบาท สำหรับตลาดหลักส่งออกเนื้อไก่ CPF คือ ยุโรป ญี่ปุ่น เป็นต้น และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นผลดีกับการส่งออกเนื้อไก่ไทย
 
       ฉบับที่ 101 ประจำวันที่ 11-25 กรกฎาคม 56 

            นายอนันต์ ศิริมงคลเกษม นายกสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย ได้ออกมาเปิดเผย สถานการณ์ไก่เนื้อภายในประเทศ ว่า
      - ผลจากการที่สหฟาร์มได้หยุดกิจการลงถึง 2 แห่งนั้น ทำให้กำลังในการผลิตไก่ลดลง
ประมาณ 2 ล้านตัวต่อสัปดาห์ (9% ของกำลังการผลิตในตลาด) ทำให้ราคาไก่เนื้อมีแนวโน้มในทิศทางบวกตามกลไกของตลาด
      - สำหรับราคาไก่เป็นหน้าฟาร์มปัจจุบันอยู่ที่เฉลี่ย กิโลกรัมละ 47 บาท ในอนาคตคาดว่าจะต้องปรับขึ้น อย่างต่อเนื่องประมาณครั้งละ 10%
      - ทั้งนี้คาดว่ากำลังผลิตที่ลดลงของสหฟาร์ม จะไม่มีผลกระทบต่อการส่งออก OIE รายงานโรคระบาดในสัตว์ปีก (Disease Information; report date
     - ไซปรัส (17/07/13) พบการติดเชื้อ ND ในสัตว์ปีก มีสัตว์ปีกสงสัยติดเชื้อ 43 ตัว ตาย 27 ตัว (62.79%)
 
      ฉบับที่ 100 ประจำวันที่ 27  มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 56
 สถานการณ์ไวรัส โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV)
 •  องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานล่าสุดในวันที 10 กรกฎาคม พบผู้ป่วยยืนยัน 81 ราย เสียชีวิต 45 ราย มีอัตราป่วยตายอยู่ที 55.55% ระบาดอยู่ใน 8 ประเทศได้แก่ จอร์แดน ซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อังกฤษ ฝรัง เศส ตูนิเซีย และอิตาลี
 • ไข้เลือดออก “ระบาดหนัก” ในไทย ยอดผู้ป่ วยสูง 60,000 ราย
 • กระทรวงสาธารณสุขของไทย รายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยปี 2556 พบแล้วกว่า 60,000 ราย มีผู้เสียชีวิต 68 ราย ขณะทีป ระเทศในภูมิภาคอเมริกากลางได้แก่ ฮอนดูรัส คอสตาริกา นิการากัว และเอลซัลวาดอร์ได้ประกาศเตือนประชาชนอย่างเป็นทางการ ให้ระวังโรคไข้เลือดออก หลังจากทีโรคซึงมียุงลายเป็นพาหะชนิดนีEทำให้มีผู้ป่วยแล้วทังE หมด 30,000 คน และผู้เสียชีวิตอีก 17 คน เฉพาะในปี 2556 เพียงปีเดียว
 
      ฉบับที่ 98 ประจำวันที่ 11 - 26 มิถุนายน 56
 • นักวิจัยญี่ปุ่นพบโรค EMS ในกุ้งเกิดได้ดีทีL pH 8.5-8.8 นักวิจัยจากสถาบันวิจัยสัตว์น้าแห่งญี่ปุ่น ได้วิจัยเกี่ยวกับสภาวะที่เหมาะสมต่อการเกิดโรค Early Mortality Syndrome (EMS) หรือโรคตายด่วนในกุ้ง โดยทำวิจัยในฟาร์มครบวงจรขนาดใหญ่ที่เมือง Pahang ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีพื้น ที่ผลิตกุ้งขาวแปซิฟิก
 • PED ระบาดหนักในสหรัฐ โรคท้องร่วงติดต่อในสุกร หรือ Porcine Epidemic Diarrhea (PED) กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในสหรัฐ โดยล่าสุดได้แพร่กระจายไปในฟาร์มเลี้ยงสุกรกว่า 200 แห่งใน 13 มลรัฐของสหรัฐอเมริกา
 
      ฉบับที่ 98 ประจำวันที่ 27 - 10 มิถุนายน 56
 • สถานการณ์โลกของอุตสาหกรรมสัตว์ปีก สำนักงานทีป+ รึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์
 • นิวซีแลนด์กังวลโรค PRRS ในเนืYอสุกรสดนำเข้า กลุ่มผู้เลีย งสุกรในนิวซีแลนด์แสดงความวิตกกังวลต่อการทีกระทรวงอุตสาหกรรมขัน ปฐมภูมิ (MPI) อนุญาตให้นำเข้าเนือสุกรสด ว่าจะเป็นการนำโรค PRRS ของสุกรเข้าสู่ประเทศ
 
      ฉบับที่ 97 ประจำวันที่ 10 - 26 พฤษภาคม 56
 • สหรัฐฯ พบเนื้อไก่ที่เลี้ยงด้วยสารปฏิชีวนะมีปริมาณสารหนูอนินทรีย์สูง
 • สหรัฐฯ กดดัน GSP กุ้งไทย บีบนำเข้าเนื้อหมูใช้ Ractopamine
 
      ฉบับที่ 96 ประจำวันที่ 25 - 9 พฤษภาคม 56
 • พบผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2012 ในซาอุฯอีก 2 ราย
 • จีนจับผู้ต้องสงสัยกว่า 900 คน เหตุปลอมแปลงเนื้อสัตว์

 
      ฉบับที่ 95 ประจำวันที่ 9 - 24 เมษายน 56
 • สวีเดน: ผลิตภัณฑ์ฮาลาลพบปนเปื้อนเนื้อสุกร
 • บราซิลอาจประสบวิกฤติพลังงานในปี 2560
 
      ฉบับที่ 94 ประจำวันที่ 25 - 8 เมษายน 56
 • CPF แจงไก่สดไทยปลอดเชื้อไข้หวัดนก-มั่นใจญี่ปุ่นเปิดทางนำเข้าไก่ไทย
 • กาตาร์แจ้งยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากไทย
 
      ฉบับที่ 93 ประจำวันที่ 12 - 24 มีนาคม 56
 • สเปนเร่งสืบกรณีสุนัขอาจถูกใช้ผลิตเป็นโปรตีนอาหารสัตว์
 • สมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐฯ เสนอตรากฎระเบียบจำกัดการใช้สารปฏิชีวนะในสัตว์
 
      ฉบับที่ 92 ประจำวันที่ 21 - 11 มีนาคม 56
 • ญีปุ่นเตรียมส่งผู้เชียวชาญตรวจโรงงานไก่สดแช่เย็น-แช่แข็งไทย
 • เม็กซิโกสั่ง3ฆ่าไก่ 9 แสนตัว สกัดการระบาดไข้หวัดนก ทางการเม็กซิโกสั่ง(ฆ่า 9 แสนตัว
 
      ฉบับที่ 91 ประจำวันที่ 6 - 20 กุมภาพันธ์ 56
 • รัสเซียห้ามนำเข้าไก่งวงจากสหรัฐเพิ่มเนื่องจากสาร Ractopamine
 • ผลตรวจพบการปนเปื้อนของเนื้อม้าในอาหาร กลายเป็นวิกฤตใน EU
 
      ฉบับที่ 90 ประจำวันที่ 21 - 5 กุมภาพันธ์ 56
 • ผลวิจัยพบการดื้อยาของเชื้อ Listeria ในมาเลเซีย
 • อังกฤษพบเนื้อม้าปนเปื้อนในแฮมเบอร์เกอร์
 
      ฉบับที่ 89 ประจำวันที่ 7 - 21 มกราคม 56
 • ผู้ว่าการรัฐ "นิวยอร์ก" ประกาศภาวะฉุกเฉินหลัง "ไข้หวัดใหญ่" ระบาดเข้าขั้นวิกฤต 
 • ไทยถกนายกฯ ญี่ปุ่นเปิดตลาดไก่
 
      ฉบับที่ 85   ประจำวันที่ 1 - 18 พฤศจิกายน 55
 • ซาอุดิอาระเบียพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2010 รายที่ 2 
 • ยอดขาย CPF 9 เดือนแรกทะเล 2.6 แสนล้านบาท
 
      ฉบับที่ 84   ประจำวันที่ 17 - 31 ตุลาคม 55
 • ยอดผู้เสียชีวิตจาก"ยื่อหุ้มสมองอักเสบ"ในสหรัฐเป็น 24 คนแล้ว 
 • กระทรวงพาณิชย์คาดส่งออกไก่ไทยเติบโต 12 % 
 
     
ฉบับที่ 83   ประจำวันที่ 3 - 16 ตุลาคม 55
 • '' เยื้อหุ้มสมองอักเสบ '' ระบาดหนักในสหรัฐฯ มีผู้เสียชีวิตแล้ว 7 คน
 • วิกฤตแล้งในสหรัฐส่งผลต่อคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์
 
     
ฉบับที่ 81   ประจำวันที่ 3 - 16 กันยายน 55
 • ยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสเวสต์ไนล์ในสหรัฐเพิ่มเป็น 87 คน
 • ฟิลิปปินส์ยกเลิกห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากไทย
 
     
ฉบับที่ 80   ประจำวันที่ 17 - 2 กันยายน 55
 • สหรัฐพบผู้เสียชีวิตจาก "ไวรัสเวสต์ไนล์" เพิ่มเป็น 66 ราย
 • จีนกดดันไทยเปิดตลาดไก่สุก
 
      
ฉบับที่ 79   ประจำวันที่ 3 - 16 ส.ค. 55
 • ไวรัสเวสต์ไนล์ ระบาดหนักในสหรัฐฯ ตายแล้ว 17 ราย
 • แม็กซิโกกำจัดไก่ติดเชื้อไข้หวัดนก H7N3 ไปแล้ว 8 ล้านตัว
  
      
ฉบับที่ 78   ประจำวันที่ 16 - 2 ส.ค. 55
 • ยูกันดาพบผู้เสียชีวิตจากเชื้ออีโบลา 14 คน ภายใน 72 ชั่วโมง
 • สหรัฐฯ ตั้งเป้า 5 ปี สร้างฐานข้อมูล 100,000 จีโนมเชื้อก่อโรค

 
 
      
ฉบับที่ 77   ประจำวันที่ 2 - 15 ก.ค. 55
 • เร่งสอบสวนโรคมือเท้าปากสายพันธุ์ EV71
 • ผู้ป่วยจากเชื้อ Salmonella ในสหรัฐฯ เพิ่มเป็น 144 ราย 
  
      
ฉบับที่ 76   ประจำวันที่ 18 - 1 ก.ค. 55
 • อาเซียนเตรียมแผนรับมืออาหารปลอดภัยในภาระวิกฤติ
 • ไก่สดไทยมั่นใจทำรายได้ 4,500 ล้านบาท 
  
      
ฉบับที่ 75   ประจำวันที่ 6 - 17 มิ.ย. 55
 • เฝ้าระวังโรค "มือเท้าปาก" ระบาดในรอบ 5 เดือน พบผู้ป่วยมากกว่า 6,000 ราย
 • สหรัฐพบเทคนิคใหม่สำหรับตรวจเชื้อไวรัสของไก่
  
      ฉบับที่ 74   ประจำวันที่ 18 พ.ค.-5 มิ.ย. 55
 • นักวิจัยสหรัฐพจเชื้อ Salmonella ในต่อมน้ำเหลือโคขุน
 • ไทยก้าวสู่ทำเนียบผู้ผลิตอาหารทะเลรายใหญ่ของโลก
      
ฉบับที่ 73 ประวันที่ 1-17 พ.ค 55
 • พบโรคผิวหนังประหลาดในเวียดนามตอนกลางตายแล้ว 19 ราย
 • สรุปนกปากห่างตายที่อ่างทองจากพยาธิใบไม้
 

      ฉบับที่ 72   ประจำวันที่ 20-30 เม.ย 55
 • เวียดนามอนุมัติงบ 23 ล้านดอนล่าสหรัฐฯเพื่อป้องกันไข้หวัดนก
 • กรมปศุสัตว์เข้าตรวจสอบนกปากห่างตายที่อ่างทอง                              
         
         
 
  สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่
313 อาคารซีพี.ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถ.สีลม เขตบางรัก กทม.
โทรศัพท์ 02-638-2873  โทรสาร 02-638-2536  E-mail: nuttawit-p@hotmail.com
  website stat  
Current Pageid = 62