Home » 09 มี.ค. 61 จ.ลำปาง จัดสัมมนาให้ความรู้แนวทางการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ | จัดสัมนา

09 มี.ค. 61 จ.ลำปาง จัดสัมมนาให้ความรู้แนวทางการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ | จัดสัมนา

09 มี.ค. 61 จ.ลำปาง จัดสัมมนาให้ความรู้แนวทางการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

จังหวัดลำปาง โดย สำนักงานจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดลำปาง จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ในการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ตามโครงการ “ลำปางสุจริตใสสะอาด ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” ร่วมกันเปิดพื้นที่เวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ ปลูกฝังค่านิยมโปร่งใสและสุจริตแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่ ซึ่งได้มีการจัดการประชุมสัมมนาขึ้น ที่ห้องประชุมจันผา โรงแรมเวียงลคอร ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและกล่าวให้โอวาทแนวทางและข้อคิดต่อการปฏิบัติงาน พร้อมประกาศนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของจังหวัดลำปาง โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนราชการภูมิภาคประจำจังหวัดลำปาง รวมจำนวนกว่า 250 คน จากทั้งหมด 33 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมสัมมนา
สำหรับโครงการ “ลำปางสุจริตใสสะอาด ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของจังหวัดลำปาง เพื่อสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 ว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยมุ่งหวังที่จะให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสังกัดหน่วยงานต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงร่วมเป็นเครือข่ายสังคมไทยในการต้านภัยทุจริตเพื่อลดปัญหาการคอร์รัปชั่นในวงราชการทุกรูปแบบ โดยการประชุมสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนราชการ ทั้งในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่บริหาร และการปฏิบัติงานราชการของบุคลากรให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมายที่จะให้ผู้ร่วมประชุมสัมมนาได้นำหลักการบริหารว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งหลักด้านคุณธรรมจริยธรรม ไปปฏิบัติใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ และนำเผยแพร่ทั่วทั้งองค์กรเพื่อรวมพลังร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส ผลักดันองค์กรภาครัฐของจังหวัดลำปาง ให้ไปสู่การเป็นองค์กรสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี เป็นองค์กรแบบอย่างที่มีสมรรถนะและมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินงานการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรได้ในทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม
โดยการประชุมสัมมนาได้รับเกียรติจากหน่วยงาน สำนักงาน ป.ป.ท., สำนักงาน จ.ลำปาง และ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จ.ลำปาง ร่วมนำทีมวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้สร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การบรรยายให้ความรู้ในเรื่องสถานการณ์ แนวโน้ม และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค รวมถึงร่วมกันทำการซักซ้อมและแบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานส่วนราชการใน จ.ลำปาง พร้อมทำการจัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปี 2561 เพื่อที่ทาง สำนักงาน ป.ป.ท. จะได้นำข้อมูลไปทำการประเมินจัดลำดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกับจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป

See also  กิจกรรมสร้างความสามัคคี โดยแจ่มบรรเจิด | เกม กิจกรรม กลุ่ม

http://nwnt.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TNPOL6103110010008

09 มี.ค. 61 จ.ลำปาง จัดสัมมนาให้ความรู้แนวทางการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ

วิชาสัมมนา [EP.4] รูปแบบการจัดห้องประชุมสัมมนา


See also  ซุปเปอร์วิงส์ ภาค 2 (Super wings SS2) พากย์ไทย EP.36 ตอน การออกกำลังกายสำหรับน้องหมา | โรงแรม โฟ วิง

วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาการท่องเที่ยว จัดทำโดยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิชาสัมมนา [EP.4] รูปแบบการจัดห้องประชุมสัมมนา

วิธีการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (Webinar)


ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในรูปแบบ Webinar โดยต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ของท่านก่อนร่วมการสัมมนา
NEA สัมมนาออนไลน์ ZOOM

วิธีการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (Webinar)

อยากพูดคล่อง พูดเก่ง ฝึกง่ายนิดเดียว- คุณเอก พิธีกร วิทยากร


คอร์สออนไลน์ \”การพูดอย่างมืออาชีพ\”
รุ่น 5 เรียนผ่านโปรแกรม Zoom
.
เสาร์ที่ 4 อาทิตย์ที่ 5 ก.ย. 64
และเสาร์ที่ 11 ก.ย. 64
.
เวลา 14.0016.30 น.
เรียน 3 วัน
🚩🚩 ลงทะเบียน เพียง 890 บาท เท่านั้น
.
💙รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น💙
.
👉รีวิวคอร์สออนไลน์
\”การพูดอย่างมืออาชีพ\” รุ่น 2
https://youtu.be/Gvuiewyakh4
.
การพูดอย่างมืออาชีพ รุ่น 1
https://youtu.be/X4_iqJBTbW4
.
📌สนใจทักแชทไลน์เลยค่ะ
📲 คลิ๊ก https://lin.ee/1Jgd06t
💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌
🔺ท่านสามารถกดติดตามรับข่าวสาร หรือเทคนิคดีๆ เกี่ยวกับการพูดได้ที่
https://www.facebook.com/groups/improveyourspeech/
.
🏷️www.mcteamwork.com
.
🚨www.youtube.com/c/traininginnovationcenter

See also  เที่ยวบ้านตาหม่ำ ม่วนใจ ม่วนพุง| คลิปดิบๆใช้ไอโฟนถ่าย | bussarakam hotel

อยากพูดคล่อง พูดเก่ง ฝึกง่ายนิดเดียว- คุณเอก พิธีกร วิทยากร

พิธีกร งานสัมมนา


ฝ้าย ริญญารัตน์ / Fai Rynyarat
https://www.fairynyarat.com/
Fai Rynyarat Professional Bilingual Host
Work contact : [email protected]
Line ID : Polarisps
____________________________________________
งานสัมมนาแนวปฏิบัติที่ดีในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 12
Forum on Best Practices for Effective Law Enforcement
ได้รับเกียรติร่วมเสวนาโดย
นักปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย
ท่านพลตำรวจตรี ดร.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Mr.John M. Schachnovsky, Legal Attache จาก Federal Bureau of Investigation (FBI)
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหหมาย
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ม.ธรรมศาสตร์
Prof. Doris Shu, National Chung Cheng University, Taiwan

พิธีกร งานสัมมนา

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE UP

Leave a Reply

Your email address will not be published.