Home » ABOUT US

ABOUT US

สมาคมผู้ผลิตไข่ผู้ค้าและผู้ส่งออก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ภายใต้พระราชบัญญัติสมาคมการค้าปี พ.ศ. 2509

พันธกิจของสมาคม

เพื่อก้าวไปสู่การผลิตไข่ไก่ที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ในประเทศให้เพิ่มขึ้นทั้งในรูปแบบไข่ดิบและไข่แปรรูป เพื่อประโยชน์ร่วมกันของวิสาหกิจสมาชิกและอุตสาหกรรมไข่ไก่ทั่วประเทศ
สมาชิกของสมาคม ได้แก่
สมาชิกรับผิดชอบการผลิตไข่การขายไข่และการส่งออก รวมทั้งประเทศผู้ค้าไก่ไข่ในภาคการผลิตไข่สมาชิกของสมาคมมีขนาดเล็กกลางและใหญ่โดยมีกำลังการผลิตไข่มากกว่า 50% ของประเทศ
กิจกรรมก่อนหน้านี้ของสมาคม
กิจกรรมต่างๆได้ดำเนินการโดยสมาคมกับรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายไข่แห่งชาติเพื่อพัฒนาการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมไข่ไก่

กิจกรรมการผลิต

สมาคมฯ ให้ความสำคัญในการดูแลส่งเสริมการเป็นสมาชิกผลิตไข่ไก่คุณภาพดีในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด

กิจกรรมทางการตลาด

สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาตลาดไข่ไก่ให้เติบโต